Regulering

Planinitiativ. Regulering.


KVARTS ARKITEKTER AS har bred erfaring fra arbeid med plansaker. Kontoret har utarbeidet en serie planinitiativ overfor kommunen med formål å avklare reguleringsmessige muligheter.

Planinitiativet følges  opp med komplett planforslag, eventuelt med planskisse som mellomfase i saker av større kompleksitet.

Kontoret har arbeidet nært med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren i arbeid med ulike reguleringssaker.


Forslag
til utvikling av nytt næringsområde.  Frihåndsskisse – plantegning – volumstudium.


For å skape et sted med tydelig identitet, er det arbeidet med å etablere en klar planform, en rasjonell trafikkplan og variert bebyggelse.


Planinitiativ for utvikling av nytt hotellbygg ved Østre Aker vei på Økern. Ideen var å skape et signalbygg som i kraft av en spektakulær utforming og med spesielle attraksjoner, bl.a. kombinert vinterhage / spisesal med dobbel etasjehøyde på øvre plan, skulle gi identitet til både bydelen og til bygget.

HaraldruveienProsjektet ble omtalt i lokalpressen.


Forslag til bebyggelsesplan for område ved Søndre Skøyen gård.  Planen ble utarbeidet i nært samarbeid med Byantikvaren. Forberedes for innsendelse av planforslag.